Skip to content

Amdanom

Cymdeithas Budd Cymunedol yw 'Llety Arall Cyf', sy'n eiddo i'w haelodau ar sail un bleidlais y pen. Caiff naw o'r Cyfarwyddwyr eu hethol gan yr aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar gylchdro 3 blynedd. Ni fydd y Cyfarwyddwyr yn derbyn unrhyw dâl am eu gwaith fel Cyfarwyddwyr, ar wahân i ad-dalu unrhyw gostau a ysgwyddir. Cynhelir eu cyfarfodydd a chyflawnir eu penderfyniadau'n unol â rheolau'r Gymdeithas. Bydd gwybodaeth am y Cyfarwyddwyr ar gael ar y wefan neu ar gais.

Swyddfa Gofrestredig Llety Arall Cyf. yw: 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR
e Bost post@lletyarall.org
01286662900
Rhif Cofrestru RS007378

Newyddion

Y Lletywr Cyntaf Diolch o galon i Gethyn, Chris a Ioan, ar holl gyflenwyr heb anghofio'r fflud o wirfoddolwyr a wnaeth hyn yn bosib! Y lletywr cyntaf oedd Allan o Wlad yr Haf a ddaeth i Gaernarfon ar gyfer gorymdaith dydd Gwyl Ddewi ac ar gyfer Gwyl Ddewi Arall, dydd Sadwrn a dydd Sul. Diwrnod ...continue reading "Newyddion"

Posted in Newyddion LLety Arall | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Newyddion

Newyddion

Blwyddyn Newydd Dda Bydd hi'n flwyddyn cyffrous iawn i Llety Arall. Eisioes mae'r siop wedi ei osod i Manon a gafodd Dolig prysur: Bydd 3 llofft yn barod cyn diwedd y mis. Llofft addas i 4 sy'n fodlon rhannu, 2 bwnc Llofft addas i deulu o 3 a cot, cwpwl, 3 yn rhanu neu unigolyn ...continue reading "Newyddion"

Posted in Newyddion LLety Arall | Sylwadau wedi eu Diffodd ar Newyddion

Y Rheolau

Aelodau Sylfaenol

Y Bwrdd Rheoli

Yn y cyfarfod blynyddol a gynhalwyd 16 Tachwedd 2017 etholwyd y Bwrdd Rheoli a ganlyn

Menna Machreth Jones (Ysgrifennydd)

Mae Menna yn byw yng Nghaernarfon ers 7 mlynedd. Yn wreiddiol o Landdarog, Sir Gaerfyrddinr, symudodd i’r gogledd er mwyn astudio ar gyfer MA ac yna PhD yn y Gymraeg gan ymchwilio i’r ymateb mewn llenyddiaeth i refferendwm datganoli 1979 ac 1997. Bu’n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac yn y rôl honno cafodd brofiad o arwain ymgyrchoedd a datblygu syniadau am bolisïau yn ymwneud â statws y Gymraeg, addysg a chymunedau. Y mae bellach yn gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn helpu eglwysi i ddatblygu gweledigaeth ymarferol ar gyfer eu dyfodol yn seiliedig ar y sgiliau sydd gennynt. Mae hi wedi teithio’n helaeth ac ar sail y profiadau hynny yn credu bod gan Gaernarfon lawer i’w gynnig i’r teithiwr annibynnol a diwylliannol.

Selwyn Jones (Caderiydd)

Mae Selwyn yn bensaer cofrestredig a bu’n rhedeg cwmni Pensel Cymunedol ers 1996 ac yn byw yng nghylch Caernarfon ers 1981. Mae’r cwmni yn arbenigo ar brosiectau cymunedol cynaliadwy gyda’r gwaith yn cwmpasu pob math o brosiectau pensaerniol cymunedol. Mae’r gwaith yn cynnwys 2 brosiect efo llety cymunedol - Caban Gerlan (yn cynnwys paratoi’r cynllun busnes) a Llys Ednowain, Trawsfynydd.

Gyag Eirian James, ei bartner yn Penpal, mae wedi datblygu a rheoli dau eiddo cyfagos yn Stryd y Plas Caernarfon a osodir fel siopau a swyddfeydd.

Mae ei swyddi amser hamdden yn cynnwys bod yn is Gadeirydd Gweinyddol Cymdeithas yr Iaith ac yn gyfarwyddwr anweithredol ar Fwrdd Rheoli Hwb Caernarfon Cyf. (cynllun BID)

Owain Wyn

Mae Owain yn byw yng Nghaernarfon ers 28 mlynedd. Bu’n rhedeg busnes ei hun, BURUM, fel ymgynghorydd busnes ers 1998. Mae hyn yn cynnwys prosiectau rhoi cyngor a chymorth i nifer o fudiadau a busnesau cymunedol ar ymarferoldeb a chynaliadawyedd eu syniadau ac yna ar sefydlu a datblygu eu menter. Mae ganddo gymwysterau ôl- radd mewn cynllunio gwlad a thref a gweinyddu busnes. Bu’n weithredol yn y maes twristiaeth ar wahanol adegau o’i yrfa gan gynnwys cyfnod fel Pennaeth Twistiaeth a Datblygu’r Economi ar gyngor lleol a – tan yn ddiweddar - rhedeg busnes llety gwyliau hunan-arlwyol gyda’i chwaer. Mae’n aelod ac Is Gadeirydd o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac y mae’r dyletswyddau hynny yn cynnwys bod yn Gadeirydd ar Fwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch, canolfan astudiaeth amgylcheddol yr Awdurdod. Mae hefyd yn ymddiriedolwr a thrysorydd ar elusen cenedlaethol

Wyn Roberts

Mae Wyn yn byw yn Llandwrog tu allan i Gaernarfon ers deg mlynedd. Bu’n gyfarwyddwr Marchnata AQUA Marketing Cyf, cwmni a sefydlwyd fel busnes ym mis Mawrth 2007, ac yn gwmni ymgorfforedig ers mis Medi 2007.

Mae’r cwmni yn arbenigo mewn datblygu strategaeth farchnata, marchnata digidol a rheoli ymgyrchoedd, yn enwedig o fewn y maes twristiaeth, mae gan AQUA lwyddiant profedig o gyflawni amcanion marchnata ar amser ag o fewn cyllid. Erbyn hyn, mae AQUA wedi ennill rhestr drawiadol o gleientiaid led led Cymru, Llundain, Bryste, Manceinion, Caer, a’r Ariannin, gyda phrofiad eang o reoli ymgyrchoedd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyn hynny, roedd gan Wyn dros 20 mlynedd o brofiad marchnata cenedlaethol dros sawl sector diwydiannol mewn sefydliadau megis:

 • HSBC
 • Ford
 • CAIS Cyf
 • Working Links

Mae Wyn yn aelod o’r cyrff proffesiynol canlynol:

 • Cymdeithas Twristiaeth
 • Sefydliad Siartredig Marchnata
 • Sefydliad y Cyfarwyddwyr

Mae Wyn hefyd yn gyfarwyddwr ar y mudiadau canlynol, oll yn wirfoddol:

 • Rhwydwaith Busnes Gwynedd
 • Galeri Caernarfon Cyf
 • Y Grochan Gelf Cyf
 • Datblygiadau Egni Gwledig
 • Hwb Eryri

 

Trystan Evans

Rwy’n byw yng Nghaernarfon efo’n nheulu ers deng mlynedd, ond yn wreiddiol o Finffordd, Penrhyndeudraeth. Mae fy ngradd cyntaf fel Syrfeiwr Adeiladau ac mae gennyf hefyd radd Meistri MSc mewn Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy.

Rwyf wedi gweithio ers dros ugain mlynedd efo Cymdeithas Dai Leol yn y maes adeiladu a thrwsio tai cymdeithasol. Erbyn hyn, rwy’n gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn ac yn gyfrifol am ddatblygu ac adeiladu tai cyngor newydd.

Buais yn Drysorydd Cylch Meithrin yng Nghaernarfon am dair blynedd, ac yn falch o fedru gwirfoddoli a chefnogi mudiadau lleol.

Rwy’n awyddus i weld Caernarfon yn ffynnu, a hynny drwy’r Gymraeg.

Lowri Williams

Un o Fangor yw Lowri yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yng Nghaernarfon ar ôl cyfnod yn byw yng Nghaerdydd. Bu’n byw yng Ngwlad y Basg fel rhan o’i gradd mewn Sbaeneg a’r Gymraeg ac mae wedi treulio cyfnodau estynedig yn teithio yn Ne a Chanolbarth America ac Asia. Bu’n gweithio ym maes cynllunio ieithyddol ers blynyddoedd bellach ac fel rhan o hynny mae ganddi brofiad o reoli prosiectau a grantiau. Bellach mae’n gweithio ym maes polisi a’r Gymraeg.

Mae Lowri wedi arfer â chroesawu pobl i aelwyd Gymraeg. Fe’i magwyd mewn neuadd i fyfyrwyr Cymraeg ym Mangor a oedd hefyd yn gartref i bobl o nifer o wledydd eraill. Mae’n gobeithio y bydd Llety Arall yn gallu cynnig yr un croeso cynnes i Gymry ac eraill o bob cwr o’r byd fel ei gilydd.