Skip to content

Amdanom

Cymdeithas Budd Cymunedol yw 'Llety Arall Cyf', sy'n eiddo i'w haelodau ar sail un bleidlais y pen. Caiff naw o'r Cyfarwyddwyr eu hethol gan yr aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar gylchdro 3 blynedd. Ni fydd y Cyfarwyddwyr yn derbyn unrhyw dâl am eu gwaith fel Cyfarwyddwyr, ar wahân i ad-dalu unrhyw gostau a ysgwyddir. Cynhelir eu cyfarfodydd a chyflawnir eu penderfyniadau'n unol â rheolau'r Gymdeithas. Bydd gwybodaeth am y Cyfarwyddwyr ar gael ar y wefan neu ar gais.

Swyddfa Gofrestredig Llety Arall Cyf. yw: 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR
e Bost post@lletyarall.org
01286662907
Rhif Cofrestru RS007378

Map o Gaernarfon yn cynnwys yr orsaf bysiau, hurio beic a pharcio

Y Bwrdd Rheoli

Menna Machreth Jones (Ysgrifennydd)

Mae Menna yn byw yng Nghaernarfon ers 7 mlynedd. Yn wreiddiol o Landdarog, Sir Gaerfyrddinr, symudodd i’r gogledd er mwyn astudio ar gyfer MA ac yna PhD yn y Gymraeg gan ymchwilio i’r ymateb mewn llenyddiaeth i refferendwm datganoli 1979 ac 1997. Bu’n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac yn y rôl honno cafodd brofiad o arwain ymgyrchoedd a datblygu syniadau am bolisïau yn ymwneud â statws y Gymraeg, addysg a chymunedau. Y mae bellach yn gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn helpu eglwysi i ddatblygu gweledigaeth ymarferol ar gyfer eu dyfodol yn seiliedig ar y sgiliau sydd gennynt. Mae hi wedi teithio’n helaeth ac ar sail y profiadau hynny yn credu bod gan Gaernarfon lawer i’w gynnig i’r teithiwr annibynnol a diwylliannol.

Selwyn Jones (Cadeirydd)

Mae Selwyn yn bensaer cofrestredig a bu’n rhedeg cwmni Pensel Cymunedol ers 1996 ac yn byw yng nghylch Caernarfon ers 1981. Mae’r cwmni yn arbenigo ar brosiectau cymunedol cynaliadwy gyda’r gwaith yn cwmpasu pob math o brosiectau pensaerniol cymunedol. Mae’r gwaith yn cynnwys 2 brosiect efo llety cymunedol - Caban Gerlan (yn cynnwys paratoi’r cynllun busnes) a Llys Ednowain, Trawsfynydd.

Gydag Eirian James, ei bartner yn Penpal, mae wedi datblygu a rheoli dau eiddo cyfagos yn Stryd y Plas Caernarfon a osodir fel siopau a swyddfeydd.

Mae Sel yn hoff o ddarllen ac wedi bod yn aelod o bwyllgor sawl sefydliad dros y blynyddoedd. Mae Llety Arall ar hyn o bryd yn cael blaenoriaeth ganddo.

Trystan Evans (Trysorydd)

Rwy’n byw yng Nghaernarfon efo’n nheulu ers deng mlynedd, ond yn wreiddiol o Finffordd, Penrhyndeudraeth. Mae fy ngradd cyntaf fel Syrfeiwr Adeiladau ac mae gennyf hefyd radd Meistri MSc mewn Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy.

Rwyf wedi gweithio ers dros ugain mlynedd efo Cymdeithas Dai Leol yn y maes adeiladu a thrwsio tai cymdeithasol. Erbyn hyn, rwy’n gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn ac yn gyfrifol am ddatblygu ac adeiladu tai cyngor newydd.

Buais yn Drysorydd Cylch Meithrin yng Nghaernarfon am dair blynedd, ac yn falch o fedru gwirfoddoli a chefnogi mudiadau lleol.

Rwy’n awyddus i weld Caernarfon yn ffynnu, a hynny drwy’r Gymraeg.

Lowri Williams

Un o Fangor yw Lowri yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yng Nghaernarfon ar ôl cyfnod yn byw yng Nghaerdydd. Bu’n byw yng Ngwlad y Basg fel rhan o’i gradd mewn Sbaeneg a’r Gymraeg ac mae wedi treulio cyfnodau estynedig yn teithio yn Ne a Chanolbarth America ac Asia. Bu’n gweithio ym maes cynllunio ieithyddol ers blynyddoedd bellach ac fel rhan o hynny mae ganddi brofiad o reoli prosiectau a grantiau. Bellach mae’n gweithio ym maes polisi a’r Gymraeg.

Mae Lowri wedi arfer â chroesawu pobl i aelwyd Gymraeg. Fe’i magwyd mewn neuadd i fyfyrwyr Cymraeg ym Mangor a oedd hefyd yn gartref i bobl o nifer o wledydd eraill. Mae’n gobeithio y bydd Llety Arall yn gallu cynnig yr un croeso cynnes i Gymry ac eraill o bob cwr o’r byd fel ei gilydd.

Dani Schlick

Mae Dani yn byw ym Mhorthaethwy yn Ynys Môn. Un o Sacsoni yn yr Almaen ydy hi yn wreiddiol. Wedi byw ym Merlin am 15 mlynedd symudodd hi i Gymru yn 2015 i ddysgu Cymraeg a byw yn y Gymraeg. Ers mis Medi 2018 mae hi’n gweithio i Fentrau Iaith Cymru gan gydlynu’r prosiect Cymraeg Byd Busnes sydd yn cefnogi busnesau bach i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg.

Mae Dani yn trefnu sesiynau sgwrsio ar gyfer dysgwyr Cymraeg ym Mangor a gweithgareddau eraill er mwyn cefnogi dysgwyr yr ardal. Ac mae hi’n aelod o Fenter Iaith Bangor.

Yn ei hamser sbâr mae hi’n canu efo Côr dros y Bont, côr ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg, ac mae hi’n ymlacio wrth redeg a cherdded yn y mynyddoedd ac ar lan y môr.

Rhian Elin George

Yn wreiddiol o bentref Brynrefail, mae Rhian bellach yn byw yng Nghaeranrfon. Astudiodd Cymraeg a Chymdeithaseg o Brifysgol Bangor, cyn mynd ymlaen i wneud cwrs MA mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Mae hi bellach yn gweithio i Gyngor Gywnedd, fel Swyddog Cefnogi Cymunedau yn cynorthwyo cymuedau a mentrau i ddatblygu a gwierddu prosiectau cymunedol.

Mae wedi bod yn aelod o sawl bwyllgor cymunedol dros y blynyddoedd, yn cynnwys pwyllgor Gwyl Arall sydd yn cael ei chynnal ynghnaol tref Caernarfon. Mae’n awyddus i weld Caernarfon yn ffynnu ac yn awyddus i rannu’r bwrlwm ieithyddol a diwyllianol sydd gan Caernarfon i gynnig hefo ymwelwyr o bedwar ban byd.

Walis Wyn George

Yn wreiddiol o Sir Gâr, mae Walis wedi byw yn ardal Caernarfon ers deg mlynedd ar hugain. Fe dreuliodd y rhan fwyaf o'i fywyd gwaith yn y maes tai, gan gynnwys dwy flynedd ar hugain fel Prif Weithredwr dwy gymdeithas dai oedd yn darparu cartrefi fforddiadwy i bobl leol, gwasanaethau cymorth arbenigol ac ystod o fentrau datblygu cymunedol.

Mae gan Walis brofiad arwain sylweddol a gwybodaeth am arferion llywodraethu da. Mae'n angerddol am gynnal cymunedau Cymraeg ac yn credu’n cryf yng nghyfraniad mentrau gymdeithasol at adfywio economaidd.

Yn ogystal â bod yn aelod o Fwrdd Llety Arall mae Walis yn dal nifer o swyddi anweithredol eraill:

  • ymddiriedolwr Anheddau Cyf, elusen sy'n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu a phroblemau iechyd meddwl;
  • aelod o Fwrdd Galeri (Caernarfon) Cyf, menter gymdeithasol lwyddiannus sy'n gweithredu Canolfan Menter Greadigol ac yn rheoli eiddo masnachol a phreswyl yn nhref Caernarfon;
  • aelod o Fwrdd Cymdeithas Tai First Choice, sefydliad arbenigol sy'n darparu datrysiadau tai pwrpasol ledled Cymru ar gyfer pobl ag anableddau dysgu a chorfforol.

Awen Schiavone

Mae Awen yn byw yng Nghaernarfon ers 2018. Wedi magwraeth yn Nyffryn Conwy, bu’n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor, cyn cwblhau MPhil ym Mhrifysgol Caerdydd ar thema ôl-drefedigaethedd llenyddiaeth Gymraeg i blant. Bu’n athrawes uwchradd am dair blinded, cyn treulio dwy flynedd yn darlithio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Adam Mickiewicz, Poznań, Gwlad Pwyl. Mae bellach yn gweithio i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ac yn benodol yn rheoli gweithgareddau sy’n cefnogi datblygiad y Gymraeg yn y gweithle.

Treuliodd Awen gyfnodau estynedig yn teithio’r byd, yn enwedig De-ddwyrain Asia a De America. Yn ogystal â theithio, mae ganddi ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth, celf, llenyddiaeth, a chadw’n heini. Mae’n awdur nofel i bobl ifanc, a chyfrol i blant iau, ac wedi cyfrannu darnau i nifer o gylchgronau a gwefannau. Dros y blynyddoedd, mae wedi trefnu digwyddiadau a gigs, ac wedi gwirfoddoli mewn nifer o ddigwyddiadau mawr a bach. Mae’n frwd dros brosiectau cymunedol, ac yn awyddus i ymwelwyr a thrigolion Caernarfon brofi bwrlwm diwylliannol ac ieithyddol, ac i dwristiaeth wneud cyfraniad cadarnhaol i’r gymuned leol.

Dewi Rowlands

Yn hannu o Lanaelhaearn, astudiodd Dewi gwrs Peirianneg Sifil a Strwythurol ym Mhrifysgol Caerdydd lle graddiodd gydag M.Sc.
Cychwynnodd ei yrfa yng Nghyngor Sir Morgannwg Ganol cyn symud yn ol i’r gogledd. Bu’n gyfarwyddwr yng nghyngorau Sir Ynys Mon a Gwynedd. Yn fwy diweddar bu’n Ddirprwy Gyfarwyddwr yn Llywodraeth Cymru gyda chyfrifoldeb am Strategaeth a Pholisi Trafnidaeth. Arweiniodd ar gyhoeddi Llwybr Newydd - Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 2021 ddiwedd Mawrth. Mae’n beiriannydd siartredig ac yn cymrodor yn Sefydliad y Peiriannwyr Sifil. Ymddeolodd ym mis Mehefin 2021.
Bellach mae Dewi yn treulio’i amser yn ffermio, D.I.Y a diddanu eu wyrion sy’n byw yn ei ymyl ym Methel, Caernarfon.

Y Rheolau

Aelodau Sylfaenol