Skip to content

Amdanom

Cymdeithas Budd Cymunedol yw 'Llety Arall Cyf', sy'n eiddo i'w haelodau ar sail un bleidlais y pen. Caiff naw o'r Cyfarwyddwyr eu hethol gan yr aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar gylchdro 3 blynedd. Ni fydd y Cyfarwyddwyr yn derbyn unrhyw dâl am eu gwaith fel Cyfarwyddwyr, ar wahân i ad-dalu unrhyw gostau a ysgwyddir. Cynhelir eu cyfarfodydd a chyflawnir eu penderfyniadau'n unol â rheolau'r Gymdeithas. Bydd gwybodaeth am y Cyfarwyddwyr ar gael ar y wefan neu ar gais.

Swyddfa Gofrestredig Llety Arall Cyf. yw: 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR
e Bost post@lletyarall.org
01286662907
Rhif Cofrestru RS007378

Y Rheolau

Aelodau Sylfaenol

Y Bwrdd Rheoli

Yn y cyfarfod blynyddol a gynhalwyd 16 Tachwedd 2017 etholwyd y Bwrdd Rheoli a ganlyn

Menna Machreth Jones (Ysgrifennydd)

Mae Menna yn byw yng Nghaernarfon ers 7 mlynedd. Yn wreiddiol o Landdarog, Sir Gaerfyrddinr, symudodd i’r gogledd er mwyn astudio ar gyfer MA ac yna PhD yn y Gymraeg gan ymchwilio i’r ymateb mewn llenyddiaeth i refferendwm datganoli 1979 ac 1997. Bu’n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac yn y rôl honno cafodd brofiad o arwain ymgyrchoedd a datblygu syniadau am bolisïau yn ymwneud â statws y Gymraeg, addysg a chymunedau. Y mae bellach yn gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn helpu eglwysi i ddatblygu gweledigaeth ymarferol ar gyfer eu dyfodol yn seiliedig ar y sgiliau sydd gennynt. Mae hi wedi teithio’n helaeth ac ar sail y profiadau hynny yn credu bod gan Gaernarfon lawer i’w gynnig i’r teithiwr annibynnol a diwylliannol.

Selwyn Jones (Caderiydd)

Mae Selwyn yn bensaer cofrestredig a bu’n rhedeg cwmni Pensel Cymunedol ers 1996 ac yn byw yng nghylch Caernarfon ers 1981. Mae’r cwmni yn arbenigo ar brosiectau cymunedol cynaliadwy gyda’r gwaith yn cwmpasu pob math o brosiectau pensaerniol cymunedol. Mae’r gwaith yn cynnwys 2 brosiect efo llety cymunedol - Caban Gerlan (yn cynnwys paratoi’r cynllun busnes) a Llys Ednowain, Trawsfynydd.

Gydag Eirian James, ei bartner yn Penpal, mae wedi datblygu a rheoli dau eiddo cyfagos yn Stryd y Plas Caernarfon a osodir fel siopau a swyddfeydd.

Mae Sel yn hoff o ddarllen ac wedi bod yn aelod o bwyllgor sawl sefydliad dros y blynyddoedd. Mae Llety Arall ar hyn o bryd yn cael blaenoriaeth ganddo.

Trystan Evans (Trysorydd)

Rwy’n byw yng Nghaernarfon efo’n nheulu ers deng mlynedd, ond yn wreiddiol o Finffordd, Penrhyndeudraeth. Mae fy ngradd cyntaf fel Syrfeiwr Adeiladau ac mae gennyf hefyd radd Meistri MSc mewn Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy.

Rwyf wedi gweithio ers dros ugain mlynedd efo Cymdeithas Dai Leol yn y maes adeiladu a thrwsio tai cymdeithasol. Erbyn hyn, rwy’n gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn ac yn gyfrifol am ddatblygu ac adeiladu tai cyngor newydd.

Buais yn Drysorydd Cylch Meithrin yng Nghaernarfon am dair blynedd, ac yn falch o fedru gwirfoddoli a chefnogi mudiadau lleol.

Rwy’n awyddus i weld Caernarfon yn ffynnu, a hynny drwy’r Gymraeg.

Lowri Williams

Un o Fangor yw Lowri yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yng Nghaernarfon ar ôl cyfnod yn byw yng Nghaerdydd. Bu’n byw yng Ngwlad y Basg fel rhan o’i gradd mewn Sbaeneg a’r Gymraeg ac mae wedi treulio cyfnodau estynedig yn teithio yn Ne a Chanolbarth America ac Asia. Bu’n gweithio ym maes cynllunio ieithyddol ers blynyddoedd bellach ac fel rhan o hynny mae ganddi brofiad o reoli prosiectau a grantiau. Bellach mae’n gweithio ym maes polisi a’r Gymraeg.

Mae Lowri wedi arfer â chroesawu pobl i aelwyd Gymraeg. Fe’i magwyd mewn neuadd i fyfyrwyr Cymraeg ym Mangor a oedd hefyd yn gartref i bobl o nifer o wledydd eraill. Mae’n gobeithio y bydd Llety Arall yn gallu cynnig yr un croeso cynnes i Gymry ac eraill o bob cwr o’r byd fel ei gilydd.

Dani Schlick


Mae Dani yn byw ym Mhorthaethwy yn Ynys Môn. Un o Sacsoni yn yr Almaen ydy hi yn wreiddiol. Wedi byw ym Merlin am 15 mlynedd symudodd hi i Gymru yn 2015 i ddysgu Cymraeg a byw yn y Gymraeg. Ers mis Medi 2018 mae hi’n gweithio i Fentrau Iaith Cymru gan gydlynu’r prosiect Cymraeg Byd Busnes sydd yn cefnogi busnesau bach i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg.

Mae Dani yn trefnu sesiynau sgwrsio ar gyfer dysgwyr Cymraeg ym Mangor a gweithgareddau eraill er mwyn cefnogi dysgwyr yr ardal. Ac mae hi’n aelod o Fenter Iaith Bangor.

Yn ei hamser sbâr mae hi’n canu efo Côr dros y Bont, côr ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg, ac mae hi’n ymlacio wrth redeg a cherdded yn y mynyddoedd ac ar lan y môr.

Rhian Elin George

Yn wreiddiol o bentref Brynrefail, mae Rhian bellach yn byw yng Nghaeranrfon. Astudiodd Cymraeg a Chymdeithaseg o Brifysgol Bangor, cyn mynd ymlaen i wneud cwrs MA mewn Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Mae hi bellach yn gweithio i Gyngor Gywnedd, fel Swyddog Cefnogi Cymunedau yn cynorthwyo cymuedau a mentrau i ddatblygu a gwierddu prosiectau cymunedol.

Mae wedi bod yn aelod o sawl bwyllgor cymunedol dros y blynyddoedd, yn cynnwys pwyllgor Gwyl Arall sydd yn cael ei chynnal ynghnaol tref Caernarfon. Mae’n awyddus i weld Caernarfon yn ffynnu ac yn awyddus i rannu’r bwrlwm ieithyddol a diwyllianol sydd gan Caernarfon i gynnig hefo ymwelwyr o bedwar ban byd.