Skip to content

Amdanom

Cymdeithas Budd Cymunedol yw 'Llety Arall Cyf', sy'n eiddo i'w haelodau ar sail un bleidlais y pen. Caiff naw o'r Cyfarwyddwyr eu hethol gan yr aelodau yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar gylchdro 3 blynedd. Ni fydd y Cyfarwyddwyr yn derbyn unrhyw dâl am eu gwaith fel Cyfarwyddwyr, ar wahân i ad-dalu unrhyw gostau a ysgwyddir. Cynhelir eu cyfarfodydd a chyflawnir eu penderfyniadau'n unol â rheolau'r Gymdeithas. Bydd gwybodaeth am y Cyfarwyddwyr ar gael ar y wefan neu ar gais.

Swyddfa Gofrestredig Llety Arall Cyf. yw: 10 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR
e Bost post@lletyarall.org
01286662907
Rhif Cofrestru RS007378

Y Rheolau

Aelodau Sylfaenol

Y Bwrdd Rheoli

Yn y cyfarfod blynyddol a gynhalwyd 16 Tachwedd 2017 etholwyd y Bwrdd Rheoli a ganlyn

Menna Machreth Jones (Ysgrifennydd)

Mae Menna yn byw yng Nghaernarfon ers 7 mlynedd. Yn wreiddiol o Landdarog, Sir Gaerfyrddinr, symudodd i’r gogledd er mwyn astudio ar gyfer MA ac yna PhD yn y Gymraeg gan ymchwilio i’r ymateb mewn llenyddiaeth i refferendwm datganoli 1979 ac 1997. Bu’n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac yn y rôl honno cafodd brofiad o arwain ymgyrchoedd a datblygu syniadau am bolisïau yn ymwneud â statws y Gymraeg, addysg a chymunedau. Y mae bellach yn gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn helpu eglwysi i ddatblygu gweledigaeth ymarferol ar gyfer eu dyfodol yn seiliedig ar y sgiliau sydd gennynt. Mae hi wedi teithio’n helaeth ac ar sail y profiadau hynny yn credu bod gan Gaernarfon lawer i’w gynnig i’r teithiwr annibynnol a diwylliannol.

Selwyn Jones (Caderiydd)

Mae Selwyn yn bensaer cofrestredig a bu’n rhedeg cwmni Pensel Cymunedol ers 1996 ac yn byw yng nghylch Caernarfon ers 1981. Mae’r cwmni yn arbenigo ar brosiectau cymunedol cynaliadwy gyda’r gwaith yn cwmpasu pob math o brosiectau pensaerniol cymunedol. Mae’r gwaith yn cynnwys 2 brosiect efo llety cymunedol - Caban Gerlan (yn cynnwys paratoi’r cynllun busnes) a Llys Ednowain, Trawsfynydd.

Gydag Eirian James, ei bartner yn Penpal, mae wedi datblygu a rheoli dau eiddo cyfagos yn Stryd y Plas Caernarfon a osodir fel siopau a swyddfeydd.

Mae Sel yn hoff o ddarllen ac wedi bod yn aelod o bwyllgor sawl sefydliad dros y blynyddoedd. Mae Llety Arall ar hyn o bryd yn cael blaenoriaeth ganddo.

Trystan Evans (Trysorydd)

Rwy’n byw yng Nghaernarfon efo’n nheulu ers deng mlynedd, ond yn wreiddiol o Finffordd, Penrhyndeudraeth. Mae fy ngradd cyntaf fel Syrfeiwr Adeiladau ac mae gennyf hefyd radd Meistri MSc mewn Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy.

Rwyf wedi gweithio ers dros ugain mlynedd efo Cymdeithas Dai Leol yn y maes adeiladu a thrwsio tai cymdeithasol. Erbyn hyn, rwy’n gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn ac yn gyfrifol am ddatblygu ac adeiladu tai cyngor newydd.

Buais yn Drysorydd Cylch Meithrin yng Nghaernarfon am dair blynedd, ac yn falch o fedru gwirfoddoli a chefnogi mudiadau lleol.

Rwy’n awyddus i weld Caernarfon yn ffynnu, a hynny drwy’r Gymraeg.

Owain Wyn

Mae Owain yn byw yng Nghaernarfon ers 28 mlynedd. Bu’n rhedeg busnes ei hun, BURUM, fel ymgynghorydd busnes ers 1998. Mae hyn yn cynnwys prosiectau rhoi cyngor a chymorth i nifer o fudiadau a busnesau cymunedol ar ymarferoldeb a chynaliadawyedd eu syniadau ac yna ar sefydlu a datblygu eu menter. Mae ganddo gymwysterau ôl- radd mewn cynllunio gwlad a thref a gweinyddu busnes. Bu’n weithredol yn y maes twristiaeth ar wahanol adegau o’i yrfa gan gynnwys cyfnod fel Pennaeth Twistiaeth a Datblygu’r Economi ar gyngor lleol a – tan yn ddiweddar - rhedeg busnes llety gwyliau hunan-arlwyol gyda’i chwaer. Mae’n aelod ac Is Gadeirydd o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac y mae’r dyletswyddau hynny yn cynnwys bod yn Gadeirydd ar Fwrdd Rheoli Plas Tan y Bwlch, canolfan astudiaeth amgylcheddol yr Awdurdod. Mae hefyd yn ymddiriedolwr a thrysorydd ar elusen cenedlaethol

Lowri Williams

Un o Fangor yw Lowri yn wreiddiol ond mae bellach yn byw yng Nghaernarfon ar ôl cyfnod yn byw yng Nghaerdydd. Bu’n byw yng Ngwlad y Basg fel rhan o’i gradd mewn Sbaeneg a’r Gymraeg ac mae wedi treulio cyfnodau estynedig yn teithio yn Ne a Chanolbarth America ac Asia. Bu’n gweithio ym maes cynllunio ieithyddol ers blynyddoedd bellach ac fel rhan o hynny mae ganddi brofiad o reoli prosiectau a grantiau. Bellach mae’n gweithio ym maes polisi a’r Gymraeg.

Mae Lowri wedi arfer â chroesawu pobl i aelwyd Gymraeg. Fe’i magwyd mewn neuadd i fyfyrwyr Cymraeg ym Mangor a oedd hefyd yn gartref i bobl o nifer o wledydd eraill. Mae’n gobeithio y bydd Llety Arall yn gallu cynnig yr un croeso cynnes i Gymry ac eraill o bob cwr o’r byd fel ei gilydd.

Dani Schlick


Mae Dani yn byw ym Mhorthaethwy yn Ynys Môn. Un o Sacsoni yn yr Almaen ydy hi yn wreiddiol. Wedi byw ym Merlin am 15 mlynedd symudodd hi i Gymru yn 2015 i ddysgu Cymraeg a byw yn y Gymraeg. Ers mis Medi 2018 mae hi’n gweithio i Fentrau Iaith Cymru gan gydlynu’r prosiect Cymraeg Byd Busnes sydd yn cefnogi busnesau bach i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg.

Mae Dani yn trefnu sesiynau sgwrsio ar gyfer dysgwyr Cymraeg ym Mangor a gweithgareddau eraill er mwyn cefnogi dysgwyr yr ardal. Ac mae hi’n aelod o Fenter Iaith Bangor.

Yn ei hamser sbâr mae hi’n canu efo Côr dros y Bont, côr ar gyfer dysgwyr a Chymry Cymraeg, ac mae hi’n ymlacio wrth redeg a cherdded yn y mynyddoedd ac ar lan y môr.