Skip to content

Buddsoddi

Perchnogaeth gymunedol

Y ffilm a helpodd ni i gyrraedd y nôd

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.200.000£153.000£77%
,


BACS
Siec
Archeb Banc

Buddsoddiad Mwy
£3,000 min dros 3 mlynedd, llog 2% y flwyddyn

Manylion/Ffurflen

Buddsoddiadau £153,250
Yr ydym yn gwerthfawrogi'r ffydd ac ymddiriedaeth mae pobl wedi ei ddangos. Yr ydym yn ymwybodol iawn o'r cyfrifoldeb mae hyn yn ei roi arnom i sicrhau bod y fenter yn llwyddo

Rydym yn awyddus i osgoi dibyniaeth ar arian cyhoeddus drwy fod mor annibynnol â phosib. Byddwn yn gydweithredol ym mhob dim a wnawn gan ddefnyddio cynnyrch a llafur lleol. Gobeithiwn y bydd modd creu swyddi yn y pen draw a hybu diwylliant ac economi Caernarfon yn gyffredinol. Rydym wedi llwyddo codi £153,250 o gyfranddaliadau hyd yn hyn.

Mae dal modd prynu cyfranddaliad (share) £250 i fod â rhan yn y fenter fydd yn golygu bod gennych un bleidlais mewn cyfarfod cyffredinol; gallwch brynu mwy nag un cyfranddaliad ond un pleidlais fydd i bob aelod.

Yr ydym wedi sôn o'r cychwyn ein bod yn awyddus i sicrhau bod pawb yn gallu bod yn rhan o'r fenter ac felly mae posib buddsoddi trwy archeb banc unai £10 y mis am 25 wythnos neu £25 am 10 wythnos. Mae posib i bobl defnyddio eu llafur i fuddsoddi ar sail graddfa'r cyflog byw (go iawn)

Buddsoddi

Roeddem yn falch iawn o gefnogaeth yr Undeb Credyd lleol a gytunodd i bobl allu benthyg i fuddsoddi yn Llety Arall

Ffurflen Gais Cambrian

Mae modd i fudiadau neu i gwmniau brynu cyfranddaliad.

Bydd unrhyw elw a wneir yn cael ei ddefnyddio yn ôl dymuniad aelodau’r fenter (sef y cyfranddalwyr). Gobeithiwn bydd modd i’r cyfranddalwyr dderbyn llog ar eu cyfranddaliad mewn rhai blynyddoedd.

Gellir buddsoddi trwy gwblhau'r isod neu argraffu ac anfon y ffurflen yma.

prosbectws

Dogfen Siars

Llenwa'r ffurflen electronig i dalu ar lein, i dalu trwy BACS, efo siec neu efo archeb banc.

Y Sefyllfa Bresennol

Cydnabyddwn dderbyn grant £128,000 gan Raglen Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru.

I gwblhau'r prosiect yn llawn mae angen ini godi £60,000 pellach ond ar hyn o bryd yr ydym yn anelu codi £15,000 arall. Byddai symiau uwchben hyn yn lleihau y morgais.

Bydd cynnig siar ffurfiol pellach maes o law.

PAM FOD POBL WEDI BUDDSODDI?


"Dw i wrth fy modd cefnogi y prosiect Llety Arall yng Nghaernarfon. Bydd o'n adnodd gwych ar gyfer y gymuned ac ymwelwyr. Dwi'n edrych ymlaen at y cyfle i aros yno yn y dyfodol." Sionned Columbia Missouri U.D.A