Llety Arall

Y Tîm

Cyfarwyddwyr

Mae naw cyfarwyddwyr gwirfoddol wedi eu hethol gan aelodau Llety Arall yn y cyfarfod blynyddol ar gylchdro 3 blynedd. Dyma gyfarwyddwyr presennol Llety Arall...

Menna Machreth Jones

Menna Machreth Jones

Cadeirydd
Yn wreiddiol o Llanddarog, Sir Gaerfyrddin mae Menna wedi byw yng Nghaernarfon ers 7 mlynedd. Symudodd i’r gogledd er mwyn astudio ar gyfer MA ac PhD yn y Gymraeg. Bu’n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac yn y rôl honno cafodd brofiad o arwain ymgyrchoedd a datblygu syniadau am bolisïau yn ymwneud â statws y Gymraeg, addysg a chymunedau. Mae bellach yn gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru. Mae hi wedi teithio’n helaeth ac ar sail y profiadau hynny yn credu bod gan Gaernarfon lawer i’w gynnig i’r teithiwr annibynnol a diwylliannol.

Daniela Schlik

Daniela Schlik

Ysgrifennydd
Mae Dani o Sacsoni yn yr Almaen yn wreiddiol, bellach yn byw yn Bethesda. Ar ôl byw yn Berlin am gyfnod, symudodd i Gymru yn 2015 i ddysgu Cymraeg. Ers mis Medi 2018 mae hi’n gweithio i Mentrau Iaith Cymru gan gydlynu’r prosiect Cymraeg Byd Busnes sydd yn cefnogi busnesau bach i ddatblygu eu defnydd o’r Gymraeg. Mae Dani yn trefnu sesiynau sgwrsio ar gyfer dysgwyr Cymraeg ym Mangor a gweithgareddau eraill er mwyn cefnogi dysgwyr yr ardal.

Trystan Jones

Trystan Evans

Trysorydd
Yn byw yng Nghaernarfon efo’i deulu ers deng mlynedd, mae gan Trystan radd meistr mewn Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy. Mae wedi gweithio ers dros ugain mlynedd efo cymdeithas dai leol yn y maes adeiladu a thrwsio. Mae bellach yn gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn ac yn gyfrifol am ddatblygu ac adeiladu tai cyngor newydd. Mae wedi bod yn drysorydd Cylch Meithrin yng Nghaernarfon, ac yn falch o fedru gwirfoddoli a chefnogi mudiadau lleol fel Llety Arall. Mae’n awyddus i weld Caernarfon yn ffynnu, a hynny drwy’r Gymraeg.

Rhian Elin George

Rhian Elin George

Yn wreiddiol o Brynrefail, mae Rhian bellach yn byw yng Nghaernarfon. Mae hi yn gweithio i Gyngor Gwynedd, fel Swyddog Cefnogi Cymunedau yn cynorthwyo cymunedau a mentrau i ddatblygu a gwireddu prosiectau cymunedol. Mae wedi bod yn aelod o sawl bwyllgor cymunedol dros y blynyddoedd, yn cynnwys pwyllgor Gwyl Arall sydd yn cael ei chynnal yng nghanol tref Caernarfon. Mae’n awyddus i weld Caernarfon yn ffynnu ac yn awyddus i rannu’r bwrlwm ieithyddol a diwylliannol sydd gan Caernarfon i gynnig hefo ymwelwyr o bedwar ban byd.

Walis Wyn George

Walis Wyn George

Yn wreiddiol o Sir Gâr, mae Walis wedi byw yn ardal Caernarfon ers deg mlynedd ar hugain. Fe dreuliodd y rhan fwyaf o'i fywyd gwaith yn y maes tai, gan gynnwys dwy flynedd ar hugain fel prif weithredwr dwy gymdeithas dai oedd yn darparu cartrefi fforddiadwy i bobl leol, ac ystod o fentrau datblygu cymunedol. Mae gan Walis brofiad arwain sylweddol a gwybodaeth am arferion llywodraethu da. Mae'n angerddol am gynnal cymunedau Cymraeg ac yn credu’n cryf yng nghyfraniad mentrau gymdeithasol at adfywio economaidd.

Awen Schiavone

Awen Schiavone

Wedi magu yn Nyffryn Conwy Mae Awen yn byw yng Nghaernarfon ers 2018. Bu’n athrawes uwchradd, cyn treulio cyfnod yn darlithio ym Mhrifysgol Adam Mickiewicz, Gwlad Pwyl. Mae bellach yn gweithio i’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ac yn rheoli gweithgareddau sy’n cefnogi datblygiad y Gymraeg yn y gweithle.Mae’n frwd dros brosiectau cymunedol, ac yn awyddus i ymwelwyr a thrigolion Caernarfon brofi bwrlwm diwylliannol ac ieithyddol y dref, ac i dwristiaeth wneud cyfraniad cadarnhaol i’r gymuned leol.

Dewi Rowlands

Dewi Rowlands

Yn hanu o Llanaelhaearn, astudiodd Dewi Peirianneg Sifil a Strwythurol ym Mhrifysgol Caerdydd a chychwyn ar ei yrfa yng Nghyngor Sir Morgannwg Ganol cyn symud yn ôl i’r gogledd. Bu’n gyfarwyddwr yng nghynghorau Sir Ynys Môn a Gwynedd. Yn fwy diweddar bu’n Ddirprwy Gyfarwyddwr yn Llywodraeth Cymru gyda chyfrifoldeb am Strategaeth a Pholisi Trafnidiaeth. Arweiniodd ar gyhoeddi Llwybr Newydd - Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 2021 ddiwedd Mawrth. Mae wedi ymddeol ers 2021 ac yn treulio’i amser yn ffermio ac yn diddanu ei wyrion.

Selwyn Jones

Selwyn Jones

Mae Selwyn yn bensaer ac wedi rhedeg cwmni Pensel Cymunedol ers 1996 ac yn byw yng nghylch Caernarfon ers 1981. Mae’n arbenigo mewn prosiectau cymunedol cynaliadwy - gan gynnwys ei waith gyda Caban Gerlan a Llys Ednowain, Trawsfynydd. Gydag Eirian James, ei bartner yn Pensel, mae wedi datblygu a rheoli dau eiddo yn Stryd y Plas Caernarfon sydd wedi eu gosod fel siopau a swyddfeydd. Mae Sel wedi bod yn aelod o bwyllgor sawl sefydliad ond bellach mae Llety Arall yn cael blaenoriaeth ganddo.

Bethan Mair Williams

Bethan Mair

Mae Bethan wedi ei magu yn Zambia a Papua New Guinea gan dreulio 6 wythnos pob Nadolig pan oedd hi’n iau mewn ysgol Gymraeg. Yn sgil hyn mae ganddi ddiddordeb mewn teithio a ieithoedd. Mae hi’n gweithio fel therapydd iaith a lleferydd annibynnol erbyn hyn. Wedi bod yn rhan o brosiect Llety Arall ers y dechrau ac wedi gwirfoddoli yn ystod y cyfnod adnewyddu. Mae’r cyfle i fod yn rhan o rhywbeth sy’n dangos y gorau o Gymru a’n diwylliant a iaith yn rhywbeth mae hi’n falch ohono.

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 03/12/2022 00:03:28.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org