Llety Arall

Telerau ac Amodau Archebu

Polisi Archebu

Unigolion a Theuluoedd

Gofynnwn i chi dalu’r cyfanswm wrth archebu eich llofft.

Canslo Archeb Bydd Llety Arall yn cynnig ad-daliad llawn os byddwch yn canslo’r llofft o fewn 48 awr i ddiwrnod cynta’r arhosiad.

Grwpiau/Sefydliadau

Gofynnwn i chi dalu 20% o gyfanswm cost eich archeb os ydych yn archebu 4 wythnos o flaen dyddiad cynta’r arhosiad.

Os archebwch o fewn 4 wythnos i’ch arhosiad rhaid talu’r cyfanswm wrth archebu.

Ni fydd eich archeb yn cael ei gadarnhau hyd nes y derbynnir y blaendâl / cyfanswm.

Canslo Archeb Os oes angen i chi ganslo’r archeb am resymau na ellir eu hosgoi y mae’n ofynnol i chi adael i ni wybod yn syth.  Os nad allwn ail-osod y llofft yna cedwir yr hawl i godi’r taliadau canlso fel a ganlyn:

28 diwrnod (a throsodd) cyn diwrnod cyntaf yr arhosiad – y blaendal sef 20% o’r cyfanswm

Rhwng 15 – 27 diwrnod cyn yr arhosiad – 50% o’r cyfanswm

1 – 14 diwrnod cyn yr arhosiad – 100% o’r cyfanswm

Taliadau

Mae modd gwneud taliadau (ar – lein) neu drwy wneud trosglwyddiad banc i‘r cyfrif canlynol:

Enw’r Banc: Nat West, 247 Stryd Fawr, Bangor

Enw’r Cyfrif: Llety Arall Cyf

Côd Didoli: 52-10-39

Rhif y Cyfrif: 15108864

Fel arall  derbynnir sieciau a dylid eu gwneud yn daladwy i Llety Arall Cyf.

Cyfnod Gosod

Fel arfer mae’r ystafelloedd ar gael o 4.00pm ar ddiwrnod cyrraedd tan 11.00am diwrnod ymadael. Gofynnir i chi barchu amser gadael er mwyn caniatau amser i lanhau a pharatoi’r ystafell ar gyfer y gwestai nesaf.  Fodd bynnag, fe ymdrechwn ddod i drefniant hyblyg lle bo hynny’n ymarferol bosib.

Mae croeso i letywyr gysylltu â Llety Arall Cyf o flaen llaw i drafod amser cyrraedd. Fel arall, gellir codi allwedd llofft o siop Palas Print os cyrhaeddir cyn 6yh. Ar ôl 6pm, bydd cynrychiolydd Llety Arall Cyf yn cyfarfod â’r gwesteion ar amser wedi ei benodi o flaen llaw.

Eiddo Personol/Damweiniau

Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, ddifrod neu ddwyn eiddo personol neu am ddamweiniau personol yn ystod eich arhosiad yn Llety Arall.

Anifeiliad Anwes

Nid ydym fel rheol yn caniatau anifeiliad anwes i aros gyda gwesteion.

Gofynion Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Er mwyn prosesu eich archeb a gofynion  y mae’n angenrheidiol i ni ddefnyddio a chofonodi’r wybodaeth a roddwyd gennych yn electronig.  Mae ein polisi ar ddiogelu a defnyddio data i’w gael fan hyn.

Argraffwyd o www.lletyarall.org ar 02/12/2022 23:10:54.

Llety Arall, 9 Stryd y Plas, Caernarfon, Gwynedd LL55 1RR

Ffôn: 01286 662907
E-bost: post@lletyarall.org